Deel deze Website

Facebook Twitter MySpace Google
Share more...
 


Algemene voorwaarden gebruik Your Printing Artists

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de commerciële uitbating (presentatie, het aanbod, de verkoop, de bestelling) door de fotograaf door middel van FotoserviceXL van FotolabXL (‘FotolabXL’). Deze voorwaarden zijn tevens op de website van FotolabXL te raadplegen, zie: http://www.yourprintingartists.nl/algemene-voorwaarden.

1.2 De toepasselijkheid van de voorwaarden wordt aanvaard door:

- de fotograaf door het aanmaken/gebruik van een fotograafaccount.

- de koper door het plaatsen van een bestelling voor een artikel.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van FotolabXL worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door FotolabXL ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder begrepen (ver)kopers van artikelen via FotolabXL.

1.5 FotolabXL heeft het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigingen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een fotograaf daarna gebruik blijft maken van zijn fotograafaccount/een koper een bestelling plaatst voor een artikel, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden. Het is daarom raadzaam om de voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het fotograafaccount, dan wel een bestelling voor een artikel wordt geplaatst.

Artikel 2. Fotograafaccount

2.1 Iedere fotograaf dient een fotograafaccount aan te maken alvorens hij artikelen kan aanbieden en verkopen via FotolabXL.

2.2 De fotograaf dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

1.   De fotograaf is minimaal 18 jaar oud;

2.   De fotograaf heeft een geldig postadres in Nederland of België ;

3.   De fotograaf beschikt over een betaalrekening bij een bank in Nederland of België;

4.   De fotograaf is per email bereikbaar.

2.3  FotolabXL is te allen tijde gerechtigd om, om zijn moverende redenen een fotograaf geen fotograafaccount te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een fotograafaccount of een reeds aangemaakt fotograafaccount te blokkeren. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als FotolabXL vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude  of naar oordeel van FotolabXL schadelijk kan zijn voor de goede naam van FotolabXL of derden.

2.4  De fotograaf is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. FotolabXL raadt de fotograaf dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden. FotolabXL is niet verantwoordelijk voor enig (schadelijk) gevolg van het onrechtmatig gebruik van een fotograafaccount als gevolg van nalatigheid van een fotograaf.

2.5  De fotograaf is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.

2.6  De fotograaf verklaart in overeenstemming te handelen met de voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

2.7  De fotograaf is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen fotograafaccount.

Artikel 3. Aanbod van content door fotograaf en artikelen door FotolabXL

3.1  Voor de artikelen die kunnen/mogen worden aangeboden en verkocht via het fotograafaccount geldt een minimale prijs (de kostprijs) per artikel zoals vermeld in het fotograafaccount. Het staat de fotograaf voor het overige vrij om zelf de prijs van het aanbod vast te stellen.

3.2  De fotograaf garandeert dat het beeldmateriaal dat online wordt gepresenteerd en wordt verwerkt in de door hem aangeboden artikelen zijn eigendom zijn en het auteursrecht bij hem of haar zelf ligt.

3.5  FotolabXL is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de fotograaf vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op de site op te nemen of van de site te verwijderen indien dit naar oordeel van FotolabXL niet juist of misleidend is of naar oordeel van FotolabXL schadelijk kan zijn voor de goede naam van FotolabXL of derden.

 

Artikel 4. Bestelling en levering

4.1  Een koper kan via het normale bestelproces binnen een fotoalbum op de server van FotolabXL een bestelling plaatsen voor een artikel.

4.2  De directe overeenkomst voor de (ver)koop van een artikel komt tot stand tussen FotolabXL en de koper. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de besteller de bestelling (online) heeft afgerekend.

4.3  Indien FotolabXL binnen haar systeem een bestelling ontvangt van een foto en/of product, zijn koper en fotograaf niet gerechtigd om de bestelling af te wikkelen buiten het platform van FotolabXL om.

4.4  De koper heeft het recht om een bestelling binnen de door FotolabXL daarvoor in de algemene voorwaarden voor bestellers gestelde termijn te retourneren (‘herroepingsrecht’) op voorwaarde dat het artikel niet is geleverd zoals de koper deze heeft besteld. Hiervoor dient het product zich in dezelfde staat bevinden als waarin koper het ontving en de koper dient FotolabXL hiervan schriftelijk en tijdig (binnen 14 dagen) op de hoogte heeft stellen. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de koper. FotolabXL is verplicht om deze retouren te accepteren. Indien de koper niet volledig en tijdig aan het in de bepaling gestelde heeft voldaan, geldt de bestelling als geaccepteerd en is de koper terzake van de betreffende bestelling volledige betaling verschuldigd.

 

Artikel 5. Vergoeding en betaling

5.1  Voor het verkopen van artikelen via de site van FotolabXL heeft de fotograaf een fotograafaccount nodig.

5.2  De koper is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de fotograaf. Betaling door de koper kan uitsluitend plaatsvinden aan FotolabXL. De fotograaf is niet gerechtigd om rechtstreeks door de koper aan hem gedane betalingen te accepteren. De fotograaf zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de koper restitueren en de koper er op wijzen dat betaling uitsluitend aan FotolabXL kan plaatsvinden.

5.3  Het saldo van de transactie zal, na verrekening van de eventuele bijdragen zichtbaar zijn in het fotograafaccount van de fotograaf. FotolabXL zal het saldo periodiek aan de fotograaf uitbetalen.

5.4  In geval de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht nadat betaling van het saldo door FotolabXL heeft plaatsgevonden, zal fotograaf hetgeen door FotolabXL reeds aan de fotograaf is voldaan in mindering brengen op de eerstvolgende factuur.

5.5  Fotograaf verleent hierbij onherroepelijk het recht aan FotolabXL om in eigen naam en met uitsluiting van de fotograaf de rechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de koper en de fotograaf.

5.6  FotolabXL zal vorderingen op de koper behandelen conform zijn normale incassobeleid. In geval FotolabXL alsnog betaling ontvangt, zal FotolabXL nabetaling verrichten aan de fotograaf, na verrekening van het eventueel reeds terzake door FotolabXL aan fotograaf betaalde en van de bemiddelingsbijdrage en de servicevergoeding alsmede de incassokosten.

 

Artikel 6. Informatie en gebruik gegevens

6.1  Fotograaf zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat fotograaf tijdig kennis kan nemen van door FotolabXL aan fotograaf en de koper verzonden informatie.

6.2  FotolabXL is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

6.3  De fotograaf staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. De fotograaf onthoudt zich van het vermelden van beledigende, bedreigende, schadelijke en lasterlijke informatie en/of beelden.

6.4  De fotograaf staat er voor in dat zijn aanbod en de door hem verstrekte informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden, zoals eigendomsrechten waaronder tevens begrepen intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten) van derden.

6.5  De persoons- of adresgegevens van een besteller / koper verkregen in het bestelproces zal door FotolabXL en fotograaf zorgvuldig worden gebruikt en niet ter beschikking worden gesteld aan derden.

Artikel 7. Rol FotolabXL

7.1  FotolabXL biedt slechts een online platform dat derden in staat stelt om artikelen te presenteren, samen te stellen en te verkopen. FotolabXL is slechts een faciliterende partij bij de (koop)overeenkomst tussen de koper en de fotograaf om ervoor zorg te dragen dat, met de beelden geleverd door de fotograaf, het bestelde product vervaardigd en naar koper verzonden wordt.

7.2  FotolabXL verzorgt naar beste kunnen de maximale beschikbaarheid van haar technisch platform maar kan desondanks nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) niet of niet naar behoren functioneren van de site van FotolabXL en het fotograafaccount.

7.3  FotolabXL verzorgt naar beste kunnen de data-opslag van de beelden aangeleverd door de fotograaf maar fungeert niet als backup of recovery service en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data en/of beelden (van de fotograaf)

Artikel 8. Diversen

8.1  FotolabXL is gerechtigd om bepaalde privileges (waaronder begrepen de toekenning van een garantiebedrag) te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het fotograafaccount te blokkeren of de mogelijkheid om via FotolabXL artikelen te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een fotograaf; dit uitsluitend ter beoordeling van FotolabXL.

8.2  Wanneer door FotolabXL gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De (ver)koper kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat FotolabXL de voorwaarden op enig moment soepel toepast.

8.3  Fotograaf erkent dat FotolabXL rechthebbende is van het merk FotolabXL en alle overige onderscheidingmiddelen van FotolabXL alsmede van de vormgeving van de site en het technisch platform van FotolabXL en dat fotograaf niet gerechtigd is deze te gebruiken, te kopieren of na te bootsen of aan derden toe te staan deze te gebruiken.

8.4  Indien een of meer van de bepalingen van de voorwaarden of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door FotolabXL vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.

Artikel 9. Overmacht

9.1  In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat FotolabXL door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van FotolabXL niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1  Op de voorwaarden, het (ver)kopen van artikelen via FotolabXL en de koopovereenkomst tussen de koper en de fotograaf is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

10.2  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Utrecht, Nederland.